kysuce kaplnka

Pedagógovia zo SOŠ obchodu a služieb v Čadci sa zapájajú do celoživotného vzdelávania

pedagogovia sos certifikaty mSOŠ obchodu a služieb v Čadci pripravuje budúcich odborníkov v odboroch gastronomických, obchodu a osobných služieb. Škola podporuje a zapája sa do systému duálneho vzdelávania žiakov ale i do celoživotného vzdelávania. Spolupracuje s inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorí podporujú odborné vzdelávanie. Škola má záujem na tom, aby pedagogickí zamestnanci a žiaci v rámci svojej odbornej prípravy na povolanie, mali skúsenosti aj z oblasti zahraničných výmenných pobytov, odborných stáží, získaných v rámci európskych projektov. Tu sa škola stretáva s akútnou potrebou zvyšovania interkultúrneho povedomia a projektových kompetencií, nakoľko doteraz mala minimálne možnosti a skúsenosti s európskymi projektmi. Získať finančnú podporu cez projekt nie je také jednoduché, ako sa zdá, keď je už projekt zrealizovaný. Je potrebné nájsť vhodnú vzdelávaciu inštitúciu, napísať dobrý projekt, ktorý odráža potreby školy a aj ovládať cudzí jazyk minimálne na komunikačnej úrovni.

 

Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom medzinárodných projektov prináša nielen do života pedagóga vždy niečo nové, ale je nevyčísleným prínosom pre žiakov a samotnú školu, v ktorej pôsobí. Nám sa podarilo nadviazať kontakt s Inštitútom európskeho vzdelávania učiteľov v Hamburgu, ktorý ponúka a organizuje kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci programu EÚ ERASMUS+. Našej škole sa podarilo získať dva granty. Kurz - Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole bol zameraný na metodiku tvorby školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých. Program celoživotného vzdelávania sa konal v Portugalsku v meste Porto v dňoch 29. 7. až 3. 8. 2018. Projektu sa zúčastnilo 22 účastníkov z Nemecka, z rôznych spolkových krajín, a zo Slovenska.

 

Rámcový program kurzu bol zameraný a rozdelený na: -teoretickú časť spojenú s rôznymi aktivitami a metodiku tvorby projektov. Skúsení lektori kurzu s využitím interaktívnych metód prednášali jednotlivé témy, ktoré aktuálne dopĺňali konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Obsah tvorili : program ERASMUS+, prípravné návštevy, multilaterálne a bilaterálne partnerstvá, ďalšie možnosti financovania projektov, prezentácia projektov a ďalšie. Každý účastník mal možnosť zapájať sa, dopĺňať obsah prednášky o vlastné skúsenosti alebo sa radiť, ako postupovať pri tvorbe projektu. Vo workschopoch boli účastníci rozdelení do skupín a spoločne tvorili projekt. My sme pracovali v skupine s dvoma školami s podobným zameraním ako naša škola. Navrhli sme projekt so zameraním na Job schadowing s názvom Internationalisierung - Konzepte in der Ausbildung moderner Dienstleistungsberufe im europäischen Kontext. Možnosť realizovať tento projekt je reálna v spolupráci aj s inými odbornými školami. Každá skupina prezentovala svoj produkt a boli položené základy medzinárodnej spolupráce. -poznávanie vzdelávacích systémov zúčastnených – počas aktivít boli prezentované vzdelávacie systémy jednotlivých zúčastnených krajín. Počas kurzu hosťovala aj učiteľka strednej školy z Portugalska. Mohli sme len konštatovať, že vzdelávacie systémy sú rozdielne.Vtejto súvislosti sme poznamenali, že prostredníctvom ECVET-u sa štandardy odborného vzdelávania môžu priblížiť. -účelovo zamerané exkurzie na poznanie kultúry, zvykov hostiteľskej krajiny – navštívili sme starobylé Porto a údolie portského vína s odborným výkladom jeho výroby v anglickom a nemeckom jazyku. V historickom meste Guimaräes sme videli, aký bol život v minulosti a dnes. Gastronómiu, kultúru a život Porta sme objavovali na brehu rieky Douro. -prezentáciu zúčastnených krajín, škôl, zvykov a tradícií počas kurzu a regionálneho večera. Účasť na kurze nás motivuje, ale aj zaväzuje pre ďalšiu prácu nielen v našej škole. Chceme a pomôžeme aj iným školám v regióne pri tvorbe takéhoto projektu, aby sa učitelia naučili tvoriť projekty a prispeli k spoznaniu kultúry iných národov. Túto spoluprácu sme už ponúkli vybranej škole v regióne.

 

Prečo odporúčame tento kurz? Odborne pripravený materiál, zostavený program, organizácia, miesto konania, vybrané metódy a profesionálny prístup lektorov nám dali príležitosť spoznať a zdokonaliť sa v tvorbe projektov, v cudzom jazyku, v kvalite vzdelávania a hlavne spoznať medzinárodné zvyklosti, ktoré sú aj základom pre internacionalizáciu školy. To je aj jeden z cieľov našej školy a ERASMUS+ je jedinečným nástrojom, ako tento cieľ dosiahnuť. Touto cestou sa obraciame na učiteľov, učiteľov odborných predmetov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku, zbavili sa zábran, tvorili projekty, cestovali a potom uvidia, koľko nápadov a inšpirácie prinesú pre prácu so žiakmi. A na učiteľské povolanie budú pozerať úplne inak. Poďakovanie patrí tímu agentúry SAAIC so sídlom v Bratislave, ktorý kedykoľvek ochotne poradil a pomohol nám od zrodu projektu až po jeho realizáciu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ľudmila Verčimáková, Valéria Rizmanová

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby