kysuce kaplnka

Heraldika a sfragistika majú v Kysuckom múzeu zelenú

heraldika-mIstotne nebudeme príliš preháňať, keď povieme, že heraldika patrila a patrí medzi najpopulárnejšie pomocné vedy historické.

 

Táto vedná disciplína pracuje s erbmi, teda prameňmi nielen historicky cennými, ale aj vizuálne mimoriadne pôsobivými, sa teší veľkému záujmu nielen medzi odborníkmi, ale aj laikmi. Heraldika nie je veda o „nejakých pekných obrázkoch starých čias“, ale patrí medzi dôležité historické vedné disciplíny. V mnohých prípadoch je práve erb kľúčom, ktorý pomáha viac ako iné pramene objasniť určité historické javy a odhaliť zaujímavé súvislosti. Napríklad šľachtický erb predstavuje popri mene najvýznamnejší identifikačný symbol rodu.

Jeho zmena alebo úprava nám signalizuje dôležité genealogické súvislosti, pomáha určiť jednotlivé rodové línie, ale aj odlíšiť vzájomne nespríbuznené rody s rovnakým menom. Určitá zmena v erbe môže byť tiež veľmi presným návodom pri datovaní hmotnej, ale i písomnej pamiatky. Mestský erb spolu s pečaťou mesta zasa podáva dôležité informácie o mestotvornom procese, vývoji mesta, jeho administratívnej činnosti, ale i o rôznych hospodárskych či politických otázkach. Je potešujúce, že heraldický výskum na Slovensku dosiahol v 2. polovici 20. storočia veľké úspechy. Vďaka systematickému záujmu odborníkov vznikajú stále nové práce, mnohé na vysokej odbornej úrovni, ktoré nielen heraldiku využívajú, ale aj sprístupňujú erby a nové poznatky pre široké využitie v genealogickom, historickom, ako i umenovednom výskume.

Záujmu a popularite sa medzi historikmi, bádateľmi i laickou verejnosťou teší i ďalšia disciplína z kategórie pomocných vied historických, a to sfragistika. Objektom jej záujmu a výskumu je pečať predstavujúca historický prameň jedinečnej výpovednej hodnoty.
Ako historika a heraldika ma mimoriadne teší skutočnosť, že tieto historické vedné disciplíny sa postupne presadzujú i na regionálnej úrovni. Dôkazom tohto trendu je i najnovší zborník Kysuckého múzea v Čadci, v ktorom sa uvedeným disciplínam venujú hneď dve štúdie. Prvá nesúca názov: Znaky a erby kysuckých miest a obcí I. (okres Čadca) je venovaná heraldike. Jej autorom je historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, ktorý vo svojom príspevku podáva ucelený prehľad vývoja používaných znakov súčasných obcí čadčianskeho okresu. V štúdii prezentuje vývoj obecných znakov od najstarších, zachytených na prvých dochovaných pečatiach a pečatidlách, až po modernú obecnú symboliku reprezentovanú aktuálnymi obecnými erbmi, ktorých námety však veľmi často vychádzajú práve zo starších predlôh.

Príspevok je písaný jasným a prístupným jazykom, ktorý obsiahnuté poznatky približuje bežnému čitateľovi. Tomu je totiž zborník Kysuckého múzea vzhľadom k svojmu nákladu určený v prvom rade, pričom prezentované poznatky sú rovnako tak prístupné i odbornej verejnosti. Príspevok týmto plní i ďalšiu z dôležitých úloh múzea - prezentovať a propagovať historické poznatky v rámci čo najširšieho okruhu čitateľov. Čo je však v prípade tejto štúdie prínosné a čo by som chcel oceniť je názornosť. Autor v rámci zvolenej koncepcie k takmer všetkým opisovaným obecným znakom priradil aj ich vizualizáciu v podobe obsiahlej obrazovej prílohy. Čitateľovi tak dáva možnosť prezentované údaje a poznatky ľahšie a rýchlejšie si osvojiť a zapamätať, rovnako tak rýchlejšie vzbudiť záujem a vybudovať pozitívny vzťah k danej problematike. To len zdôrazňuje i edukačný charakter práce. Vďaka tomu je možné zborník aj s touto štúdiou použiť tiež vo vyučovacom procese, napríklad ako pomocnú učebnicu pri výučbe regionálnej histórie a podobne. Príspevok však nie je len uceleným sumárom informácií, prináša i niekoľko nových a nepublikovaných poznatkov. Napríklad vyobrazenia nápisových felsenfeldovských pečiatok obcí Oščadnica a Raková publikovaných v štúdii na stranách 209 a 216. Príspevok vďaka svojej ucelenosti a komplexnosti prezentovaných poznatkov predstavuje významný sumár doterajších poznatkov, ktorý vytvára dobrú nástupnú plochu pre ďalší heraldický výskum. Tomu sa plánujú v Kysuckom múzeu v nasledujúcich obdobiach intenzívne venovať.
Autorom ďalšieho vybraného príspevku zborníka s názvom Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia) je mladý bádateľ, historik a spolupracovník Kysuckého múzea Ing. Marek Sobola, PhD. Vo svojom heraldicko-sfragisticky zameranej práci M. Sobola mapuje a prezentuje pečate a symboliku obcí farností Veľká Divina, do ktorej v minulosti patrili súčasné sídla: Divina, Divinka, Považský Chlmec, Lalinok (Lalinek, dnes súčasť Divinky), Lúky (dnes súčasť Diviny), Marček (dnes súčasť obce Svederník), Svederník a Rudinská. Pri zostavovaní článku autor čerpal jednak z publikovanej literatúry, pričom v značnej miere použil a zapracoval tiež poznatky získané rozsiahlym archívnym výskumom realizovaným na pôde niekoľkých archívov. V príspevku tak čitateľovi prináša viaceré nové a doposiaľ nepublikované poznatky. Pre lepšie pochopenie prezentovanej problematiky je k opisom pečatí priradený i stručný historický exkurz o dejinách každej z uvádzaných obcí. V prípade tejto, rovnako ako pri predošlej štúdii M. Turóciho, treba opäť oceniť názornosť, kde sú prezentované poznatky veľmi vhodne dopĺňané vyobrazeniami konkrétnej pečate. Príspevok M. Sobolu môžeme celkovo hodnotiť vysoko pozitívne. Je nepochybne významným prínosom pre rozvoj poznania regionálnych dejín horného Považia i Kysúc, no predovšetkým, osobitne prispeje k rozvoju poznania na poli regionálnej heraldiky a sfragistiky. Pevne verím, že obaja bádatelia a autori spomenutých štúdií budú vo svojom výskume pokračovať i naďalej a doterajší stav a poznatky bádania regionálnej histórie rozšíria o ďalšie poznatky a informácie. Záverom si ako heraldik dovolím vysloviť uznanie nad bádateľskými a publikačnými aktivitami Kysuckého múzea. I napriek širokému publikačnému a výskumnému záberu, počnúc nedávno vydanými Vedomosťami Trenčianskej stolice slovenského polyhistora Mateja Bela cez Historickú topografiu Kysúc  či kysuckú šľachtu a ďalšie témy, sa v tomto čo do počtu zamestnancov malom regionálnom múzeu našiel priestor i pre heraldiku a sfragistiku - dve výnimočné pomocné historické disciplíny. Verím, že ďalší výskum na tomto poli prinesie ešte nejeden zaujímavý a prínosný príspevok. Na vytýčenej ceste za poznávaním heraldiky a príbuzných historických disciplín si dovolím popriať Kysuckému múzeu, jeho pracovníkom a spolupracovníkom veľa zdaru a úspechov, cesta to bude možno občas trochu tŕnistá, no nepochybne správna.
 Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., heraldický konzultor Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS


                  

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby