kysuce kaplnka

ANTON TOČÍK - ARCHEOLÓG Z KYSÚC

thumb_36anton-tocik.jpgV galérii významných kysuckých rodákov má svoje nezastupiteľné miesto aj rodák z Krásna nad Kysucou  Anton Točík, jeden z popredných predstaviteľov slovenskej archeológie na Slovensku v druhej polovici 20.storočia. Kolegovia o ňom hovorili ako o renesančnom človeku pre jeho rozsiahle až encyklopedické vedomosti, a aj dnes, na začiatku 21.storočia, keď archeológia výrazne pokročila a pracuje metódami, o akých sa Antonovi Točíkovi ani nesnívalo, je jeho dielo stále uznávané. Povedané slovami jedného z jeho nasledovníkov: „Zanechal inšpirujúci vedecký odkaz pre budúce smerovanie slovenskej archeológie.“
Anton Točík sa narodil 28.januára 1918 v Krásne nad Kysucou v mnohopočetnej rodine miestneho učiteľa. Jeho príbuzným bol známy regionálny historik  a farár v Turzovke Karol Točík, nebol však jeho strýkom, ako sa zvyčajne traduje,  ale synom jeho bratanca. Ako napísal Anton Točík: ...“bol veľmi blízky našej rodine a aj keď bol bratrancom nášho otca, vždy sme ho volali strýko.“
A.Točík študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor archeológia, kde bol jeho učiteľom významný slovenský archeológ Vojtech Budinský-Krička.  Podarilo sa mu získať Humboldtove  štipendium na univerzite v Lipsku, kde strávil vojnové roky 1940 až 1943. Štúdium pre vojnové udalosti ukončil opäť v Bratislave, kde v roku 1944 obhájil rigoróznu prácu a získal titul PHDr. (neskôr k menu pripojil ďalší titul – DrSc.) Po skončení štúdií  istý čas vyučoval na gymnáziu v Trenčíne, odkiaľ odišiel na Povereníctvo školstva do Bratislavy, kde sa významne angažoval pri záchrane kultúrnych pamiatok, knižníc a umeleckých diel na Slovensku.  Od roku 1948 pôsobil v Štátnom archeologickom ústave v Martine, ktorý sa v roku 1953 stal súčasťou Slovenskej akadémie vied a presunul sa do Nitry.  Riaditeľom novo konštituovaného Archeologického ústavu SAV sa stal práve Anton Točík. Túto zodpovednú funkciu zastával až do roku 1970, kedy bol odvolaný. Naďalej  však pracoval v ústave, publikoval a vystupoval na  domácich i medzinárodných vedeckých podujatiach.  Ako píše o Točíkovi Eva Kolníková:  nový riaditeľ sa „...jemu vlastnou vervou pustil do budovania pracoviska a do organizovania archeologického bádania na Slovensku.  Realizácia rekonštrukčných prác na Nitrianskom hrade je veľkou a dodnes nedocenenou zásluhou A. Točíka“
Ako riaditeľ AÚ SAV Točík nadviazal na prácu starších kolegov, ktorí po vzniku samostatnej Československej republiky  položili základy slovenskej archeológie. Treba povedať, že v porovnaní  so stavom bádania v iných európskych krajinách bolo Slovensko v medzivojnovom období  terra incognita, o jeho dávnych dejinách sa vedelo len veľmi málo, výskumy boli stále ešte zriedkavé a podmienky vtedajších archeológov viac než skromné. Skutočný rozvoj slovenskej archeológie nastal až po vzniku AÚ SAV, a nemalú zásluhu na tom mal práve Anton Točík.  Jeho prioritou bolo obdobie doby bronzovej na Slovensku, z ktorého preskúmal množstvo lokalít. K niektorým z nich sa viažu pôvabné zaujímavosti – napr. z opevnenej osady vo Veselom pochádza kostená korčuľa, stará vyše tritisíc rokov. Je to určite najstarší nález tohto druhu na Slovensku. V Nitrianskom Hrádku odkryl A.Točík lokalitu, o ktorej sa niekedy hovorí ako o „slovenskej Tróji“.  Odtiaľto pochádza napr. známa ženská plastika (Magna Mater), ktorá donedávna zdobila slovenskú dvojkorunáčku.  A napokon v Nitre-Čermáni odkryl hrob muža, ktorý už pred tritisíc rokmi prežil trepanáciu lebky – je to vôbec najstarší doložený chirurgický zákrok na našom území.  
Rovnakú pozornosť však A.Točík venoval aj iným dejinným obdobiam, či už sám ako výskumník v teréne alebo ako riaditeľ-organizátor.  Ako o ňom napísal prof. Jozef Vladár DrSc. : „Novátorský prístup k aktuálnym otázkam archeológie a odvaha formulovať vedecké problémy vyplývajúce z výsledkov nových výskumov – to naozaj boli charakteristické  črty  bádateľa A. Točíka. Jeho teoretický prínos pre európsku archeológiu je nespochybniteľný. To, pravdaže, znásoboval nielen nekonvenčným prístupom k riešeniu aktuálnych problémov, ale často temperamentne a odvážne nastoľoval aj formulácie otázok, ktorých  riešenie a výskum boli neraz iba v začiatkoch.“
Výsledky svojich výskumov publikoval v množstve článkov, štúdií a monografií, na rôznych medzinárodných konferenciách a sympóziách. Dajme znovu slovo J.Vladárovi: „S odstupom  času treba ale konštatovať, že mnohé teoretické práce A. Točíka odzrkadľujú nielen pozoruhodnú šírku jeho
profesionálnych záujmov, ale aj nadčasovosť jeho prác, schopnosť anticipovať kultúrno-historický vývin. Majú základný význam nielen pre  slovenskú archeológiu, ale sú podnetné aj pre európske bádanie... vedecké dielo A. Točíka je nepochybne impozantné, šírkou záberov, množstvom publikácií, ale najmä tým, že A. Točík bol mužom činu, zasvätil vede celý svoj život a možno ho právom považovať za výnimočnú a kreatívnu osobnosť európskej archeológie 2. polovice 20. stor.
Anton Točík zomrel 15.júna 1994. Do poslednej chvíle sa venoval archeológii, ktorá bola jeho celoživotnou láskou.  V roku 1995 na jeho počesť vznikla Nadácia Antona Točíka, občianske združenie,  ktorého cieľom je podpora archeologického a numizmatického bádania na Slovensku a najmä zverejňovanie ich výsledkov. V posledných rokoch nadácia v spolupráci s AÚ SAV organizuje tzv. Dni Antona Točíka, na ktorých bádatelia predstavujú odbornej, ale aj laickej verejnosti výsledky svojich výskumov. Tohto roku, 11.apríla 2011, na nich nechýbal ani archeológ Kysuckého múzea. Osobitnou poctou bola monografia o živote a činnosti A.Točíka z pera jeho kolegyne Evy Kolníkovej, ktorú Nadácia vydala v roku 2000.
Na záver by som použila výrok samotného Antona Točíka: „Archeologický materiál je večný, teória pominuteľná“.  K tomu treba dodať len toľko, že svojou prácou si Anton Točík postavil pomník rozhodne nepominuteľný. V Nitre, kde strávil veľkú časť svojho života, dnes jedna z ulíc nesie jeho meno.
Mgr. Danka Majerčíková
Kysucké múzeum v Čadci
Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby