kysuce kaplnka

Národná diaľničná spoločnosť zorganizovala Informačné stretnutie k výstavbe diaľnice D3 Čadca, Bukov

Trasa je určená, bola doporučená mestským zastupiteľstvom
V stredu, 6.6. 2007 uskutočnila Národná diaľničná spoločnosť v Dome kultúry v Čadci Informačné stretnutie k výstavbe diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec. Podujatie moderoval Mgr. Marián Jánošík, ktorý na úvod povedal: „Na požiadavku Národnej diaľničnej spoločnosti zorganizovať stretnutie s občanmi vyšiel v ústrety primátor mesta Čadca Ing. Jozef Vražel". Potom Mgr. Marián Jánošík predstavil odborníkov, ktorí prišli občanov oboznámiť s problematikou výstavby diaľníc. Bol medzi nimi Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Igor Choma, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii ing. Peter Havrila, vedúci odboru dopravy a komunikácií ŽSK Ing. Ivan Mokrý, prítomní boli aj zástupcovia Dopravoprojektu Bratislava a ďalší odborníci.
Ako prvý sa k prítomným občanom prihovoril primátor Čadce Ing. Jozef Vražel: „Som veľmi rád, že zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti prišli informovať občanov mesta Čadca, akým spôsobom čo najlepšie a čo najmenej bolestivo realizovať trasu diaľnice, ktorá prechádza naším mestom. Viem, že sú to vždy veľmi citlivé otázky a je treba pristupovať k nim tak, aby občania mesta čo najmenej trpeli, ale aby sa diaľnica v čo najrýchlejšom čase realizovala".
Po ňom si zobral slovo generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Igor Choma:
„ Národná diaľničná spoločnosť organizuje takéto stretnutia vo viacerých mestách, aby sme počúvali ľudí a pokúšali sa hľadať riešenia. Nevyplýva nám to zo zákona, ale chceme to robiť. Proces určovania trasy diaľnice je veľmi náročný, obyčajne sa vyberie to riešenie, kde je čo najmenej dotknutých osôb. O tom, že diaľnica pôjde cez Čadcu niet pochýb, lebo dopravná situácia v Čadci je strašná a prichádzať s inými riešeniami, ako sú navrhnuté, je odďaľovanie riešenia o nejaký čas. To sa stalo v Považskej Bystrici, kde už mohla byť diaľnica a stále nie je, pretože sa vyberal jeden, druhý až po osemnásty variant a znova sme sa po dlhých rokoch vrátili k variantu číslo osem.
Čas ktorý uteká, je nesmierne dôležitý. Nárast dopravy od roku 2000 do roku 2006 je 60 až 80 percent a za dva roky bude zhruba 150 percent. To si už naozaj neviem predstaviť, čo sa v Čadci bude diať.
Táto debata by nemala byť o tom, ako ideme navrhovať inú trasu, tá trasa je určená, bola doporučená mestským zastupiteľstvom":
Začalo to na Kréte
O slovo požiadal aj Generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Peter Havrila:
„Niektorí z nás boli pri procese, keď sa na Kréte tvorila koridorová mapa Európy. Učili sme vtedy ľudí vyslovovať názvy miesta ako sú Čadca, Žilina a podobne a musím povedať, že s Čadcou boli vždy najväčšie problémy, pretože každý ju vyslovoval inak, skomolene, ale nakoniec sa podarilo, že tieto mestá a tento koridor sa stal súčasťou Európskych koridorov označovaných ako koridor číslo 6. Vážnosť tohoto kroku sa odzrkadlila v tom, že sa tu presmerovali všetky dopravné toky, investície do železníc, do infraštruktúry. Dnes sme postavení pred realitu medzinárodných zmlúv a medzinárodných záväzkov. Samotný život ukazuje potrebnosť týchto investícií. Veľkí investori na pomedzí Slovenska a Čiech postavili niekoľko automobilových fabrík, ktoré musia spolu logisticky spolupracovať a to vyžaduje perfektnú infraštruktúru. Tá ma veľký vplyv na investora a priťahuje prepravné prúdy, čo nie je vždy pozitívne. Veľké prepravné prúdy budú vzrastať a to bude znamenať veľký progres aj pre tento región. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunkácií napriek určitým problémom a výhradám a možno aj niektorým negatívam bude presadzovať také varianty riešenia, aby sme dodržali medzinárodné záväzky. Zdá sa, že zákonodárne orgány sú veľmi prístupné, aby pomohli tomuto procesu."
Občania versus odborníci
Po tomto úvode odborníkov dostali slovo aj občania:
Monika Ondrašinová, Čadca U Manči:
„Podľa určitých dokumentov v roku 2001 bola schválená modrá a zelená varianta, ktorá sa najmenej dotýkala životného prostredia, obyvateľov, asanácii a podobne. Zrazu z ničoho nič ste nám povedali, že platí červený variant, tak sa pýtam prečo?":
Monike Ondrašinovej odpovedala jej vedúca oddelenia pre investičné prípravy diaľníc Ing. Pišková: „Náplňou nášho oddelenia je práve výber variantov, ich environmentálne a technické posúdenie. Proces návrhu variantov prebiehal medzi rokmi 1995-96 až do roku 2000, kedy bolo vydané záverečné stanovisko procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V prvej etape boli v zásade posudzované dva základné koridory, oščadnický a čadčiansky. Vybraný bol čadčiansky z dôvodu, že jediné veľké centrum Kysúc-Čadca nemôže byť obídené diaľnicou. Na základe toho sme začali vypracovávať dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre tento koridor a to pre variant tzv. červený, ktorý bol v územnom pláne mesta Čadca ako preložka cesty. Robila sa aj environmentálna dokumentácia, ktorá bola potom prerokovaná na verejných rokovaniach. Počas vypracovania tejto správy vznikla požiadavka na základe petície občanov doplniť ešte ďalšie trasy a to modrý a zelený variant.
Záverečné stanovisko vydalo Ministerstvo životného prostredia v súčinnosti s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, na základe dokumentácie a odborných stanovísk, ktorých bolo deväť. Jeden preferoval zelený variant, ostatné boli za červený variant. Brali sa do úvahy aj stanoviská obcí a občanov. Do záverečného stanoviska sa dostalo také ustanovenie, že práve v tomto úseku má výslednú trasa dohodnúť Slovenská správa ciest s mestom Čadca. Rozdiel medzi tými variantami, čo sa týka environmentálneho, technického riešenia a investičných nákladov medzi nimi nebol, pretože boli vzdialené asi 150 metrov a tak sme boli ochotní pripravovať jednu aj druhú trasu. Je to ojedinelý prípad, ale poskytli sme mestu Čadca možnosť, aby povedalo a určilo, ktorú trasu máme ďalej pripravovať. Uznesením nám určili, aby sme pripravovali modrý variant. Začali sme pripravovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre modrý variant, ale hneď pri prvých rokovaniach prišla petícia občanov proti tomuto variantu. Zastavili sme prípravu a skontaktovali sme sa s mestom, aby buď prehodnotili svoje stanovisko, alebo ho potvrdili, aby sme mohli pokračovať ďalej.
Prebehlo viacero rokovaní a stretnutí aj s členmi petícií za červený a modrý variant. Voči zelenému variantu neboli žiadne námietky, je to vlastne len modifikácia modrej trasy.Zúčastnili sme sa viacerých zasadnutí MZ, rokovali sme so zástupcami petícií a aby sme uľahčili mestu rozhodnutie, dali sme vypracovať podrobnú inventarizáciu všetkých objektov, ktoré sa nachádzajú na červenom aj modrom variante. Projektant vykonal podrobnejšie posúdenie obidvoch trás a potvrdilo sa, že červený variant je výhodnejší. Na základe toho mesto Čadca svojím uznesením 72 z roku 2001 určilo, aby sme my, ako odborná organizácia určili variant. Dostali sme aj stanovisko, že akékoľvek naše rozhodnutie sa bude rešpektovať, pretože nie je možné stále odďaľovať prípravu."
Ing. Pišková aj citovala Uznesenie MZ zo dňa 30.8 2001 číslo 72.
„Mestské zastupiteľstvo:
A : navrhuje, aby na základe podaných informácií o konečnom variante rozhodol investor na základe ekonomických, ekologických a ďalších aspektov trasovania diaľnice.
B: žiada, aby nehnuteľnosti boli ocenené podľa súčasnej trhovej a všeobecnej hodnoty
C: doporučuje novelizovať vyhlášku ministerstva financií č 465 z 91. roku"
O slovo sa po jej vystúpení opäť prihlásila Monika Ondrašinová:
„Bol sa projektant vôbec pozrieť na mieste, viete, že sa zosúva pôda? Ako tam máme žiť? Ako majú obyvatelia žiť medzi diaľnicou a príjazdovou cestou? Viete o tom, že ak mi postavíte z jednej strany dva metre od domu jednu cestu a desať metrov pod oknami druhú cestu, že mi tá chalupa spadne? Zisťovali ste, že minulý rok kvôli ťažkým autám spadol svah a vôbec sa neodporúča, aby sa tam stavala diaľnica? Je tam zosuv a budete mať veľmi veľké náklady, aby ste svah zabezpečili":
Kompenzácie pre občanov
Na jej slová reagoval riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Igor Choma:
„O tých zosuvoch raz hovoríte negatívne, raz pozitívne. Raz, že sa tam zosunulo územie, treba s tým niečo robiť, na druhej strane hovoríte, že ak sa to bude asanovať, tak je to pre nás nákladné. Ak je možné riešiť popri diaľnici aj takéto veci, tak ich samozrejme riešiť chceme. Výstavbou múra, ktorý je navrhnutý, stabilizujeme svah. Ľudsky vás chápem, lebo s tým máte problém, ktorý sa vás nesmierne dotýka. Keď budeme robiť iný variant, bude sa to týkať iných ľudí a budeme riešiť ten istý problém, lebo iní ľudia budú mať presne taký istý problém. Budeme riešiť problém dlhé roky a nevyriešime nič. Preto chceme v čo najširšej miere kompenzovať občanov."
Svoj názor vyjadril aj zástupca projektanta, ktorý povedal:
" Výstavba diaľníc na Kysuciach je spojená s veľkými geologickými ťažkosťami. Územie je značne zložité, chcel by som ubezpečiť, že problémy poznáme a nie je jednoduché v takýchto zložitých geologických pomeroch navrhnúť trasu diaľnice."
Nespokojní občania
Po ňom vystúpil aj občan z osady U Manči Ján Krkoška:
„O stretnutí sme neboli dostatočne informovaní. To, čo tu je, to je taká šou. Vravíte, že rozdiel medzi variantami je 150 metrov. Je rozdiel mať diaľnicu 7 metrov, 10 metrov, 15 metrov alebo 150 metrov od chalupy. O čom to rozprávate? Vravíte, že červený variant je najvýhodnejší, ale pre koho? Červený variant zaberá jestvujúcu komunikáciu. Keď chcete vedieť, aká je tá komunikácia dôležitá, zajtra postavím na cestu auto a uvidíte, čo sa stane v Čadci. U nás sa nikdy nič nezosunulo, tú cestu odtrhli ťažké nákladné autá, ktoré vyvážali hlinu z tunela. Uvedomte si, že vy ste nie nad občanmi, ja som dotknutá osoba, ja som vlastník, ja budem rozhodovať. My sme sa už poučili na tom, čo ste po Slovensku narobili. To nehrozí, aby sme tak dopadli, ako dopadla Považská Bystrica, Prešov, Horelica. Nie, to sa nestane. My chceme, aby cez toto územie, keď je také problematické, nešiel žiaden variant, ani červený, ani zelený, ani modrý. Nech sa nájde taký, ktorý neohrozí nikoho. To ide. Keď to vy neviete, sú organizácie, ktoré by to vedeli postaviť."
Opäť odpovedal Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Igor Choma:
„Podstatné je rozprávať sa, vyjadrovať si názory a hľadať riešenia. Pokiaľ vy poviete, že tu sa stavať nebude a ak tak rozhodne aj štát, tak sa stavať nebude. Ale potom ľudia, ktorí bývajú v meste a ktorí majú nesmierne problémy s dopravou, možno prídu za vami a povedia, prečo bránite výstavbe, veď tam sa nedá žiť. Ale ak štát rozhodne, že sa stavať bude, tak sa stavať bude. Vždy je to o prispôsobení sa menšiny väčšine, bohužiaľ, tak to v živote chodí. Národná diaľničná spoločnosť nie je spoločnosť, ktorá určuje trasu. Tú musia určiť iné kompetentné orgány, ktorým to prislúcha zo zákona. Národná diaľničná spoločnosť je tá, ktorá dostane trasu a túto trasu stavia. Aj preto sme tu, aby sme vedeli, ako sa pripraviť a ako čo najmenej bolestivejšie riešiť problémy, ktoré máte. Tieto problémy sú po celom Slovensku".
Do diskusie sa prihlásila aj žena, ktorej meno sme nezaregistrovali:
„Pán riaditeľ, keď máte také problémy, vy dobre viete, prečo ich máte. Pretože vy dávate ceny na naše domy, vy nás budete ohodnocovať a my vieme, ako ste ľudí po Slovensku ožobračili. Dodnes ste nevyplatili peniaze, nedodržali ste podmienky. Ľudia, ktorí si odkúpili za 30-40 tisíc štátne byty, ich dnes predávajú za milión a vy mne za dvojposchodový dom dáte tiež milión? Toto vadí ľuďom. Prečo si ja nemôžem povedať cenu, prečo štát prijíma zákony o vyvlastňovaní? Prečo? Ja si neviem predstaviť, že budem žiť niekde inde a keď budem žiť inde, postavte mi taký istý dom."
Opäť Ing. Igor Choma:
„Národná diaľničná spoločnosť nie je spoločnosť, ktorá určuje ceny. Ja sa musím brániť, lebo osočujete Národnú diaľničnú spoločnosť. My akceptujeme súdnoznalecký odhad, taký je zákon. Vieme hľadať riešenia v rámci zákona, je tu aj záujem zo strany mesta, kde vie mesto vyčleniť pozemky."
„Súčasná komunikácia je veľmi využívaná a mesto by si malo uvedomiť, že ak sa niečo stane v tuneli, tak som zvedavá, kade budete odkláňať dopravu. Keď túto cestu chcete zrušiť , ide o šafárenie s peniazmi, lebo sa prekladá súčasná komunikácia, ktorá je na dobrom mieste. Urobíme všetko možné, nech sa preloží diaľnica, cesta nech ostane a ušetria sa miliardy. S diaľnicou v žiadnom prípade nesúhlasíme. Hovorím za všetkých občanov od Bukova po Podzávoz." zakončila žena.
„Prečo sa diaľnica nestavia vyššie"? pýtala sa ďalšia občianka.
„Diaľnica nie je cesta III. triedy má svoje výškové a smerové pomery. Dnes je poloha daná dosť jednoznačne, nejaké zázraky sa momentálne robiť nedajú", odpovedal, zástupca projektanta.
Podľa ďalšej občianky je červený variant najdrahší a najzložitejší. „Stavajte domy a postavíte diaľnicu", povedala.
Na záver stretnutia generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Igor Choma povedal, že do konca júna sa uskutoční ešte jedno stretnutie na úrovni majetkoprávneho vysporiadania, ale už nie takéto verejné, iba s občanmi dotknutými výstavbou, kde sa zadefinuje, čo Národná diaľničná spoločnosť vie urobiť v rámci zákona pre občanov, aby dostali adekvátnu náhradu.
Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby