kysuce kaplnka

Ktoré základné školy v Čadci budú zrušené?

Ako ďalej v školstve?
Otázka školstva je pertraktovaná v našej spoločnosti sústavne. Vyslovujú sa klady či nedostatky na úroveň školstva, dlho prebiehajúcu transformáciu školstva, ale najmä financovanie školstva. Rok 2004 priniesol nové zmeny v systéme toku financií zo štátneho rozpočtu. Zákon NR SR č. 597/2003 Z.z. určuje normatív žiaka základnej alebo strednej školy, v ktorom sú napočítané potrebné výdavky na prevádzku školy.  Prijatím tejto novej formy financovania nastali problémy všetkým školám na Slovensku, ktoré majú nízke počty žiakov. Ani naše mesto Čadca neostalo výnimkou. Prudký pokles žiakov zapríčinil vysoký deficit vo financovaní našich škôl. V roku 2004 pri počte 3 293 žiakov mesto bolo nútené presúvať finančné prostriedky zo ZŠ Rázusova, Podzávoz, Komenského vo výške 4 227 tis. Sk na ZŠ a školské zariadenia, kde tieto finančné prostriedky chýbali.
Vzhľadom na túto skutočnosť mesto Čadca ako zriaďovateľ pristúpilo k racionalizácii ZŠ a školských zariadení. Racionalizácia prebehla iba čiastočne, nakoľko boli zlúčené iba MŠ a ŠJ. Vytvorili sa spoločné vývarovne, ktoré zabezpečujú stravovanie všetkých žiakov bez problému. Z 11 materských škôl zlúčením ostalo 5 materských škôl a 2 materské školy prešli pod základné školy. Týmto opatrením sa vyriešila otázka školských zariadení. Problém zostal na základných školách, nakoľko nedošlo k navrhovanej racionalizácii. Mesto od roku 2004 navrhovalo niekoľko variant, ktoré neboli prijaté Mestským zastupiteľstvom. Mesto Čadca ako zriaďovateľ muselo vykrývať straty zo svojho rozpočtu v roku 2005 sumou 7 309 tis. Sk a v roku 2006 sumou 6 466 tis. Sk na základné školy. Počet žiakov neustále klesá. V porovnaní s rokom 2004 kedy bola naplnenosť základných škôl v počte 3 293 žiakov, v roku 2007 navštevuje 7 ZŠ iba 2 702 žiakov. Kapacita existujúcich škôl je 5 424 miest, využitie naplnenosti škôl nepredstavuje ani 50 %. Podľa demografického vývoja, presného počtu narodených detí, v školskom roku 2011/2012 bude plniť povinnú školskú dochádzku iba 2272 žiakov, čo vyžaduje potrebu maximálne 3 ZŠ.
Finančné prostriedky zriaďovateľ, t.j. mesto Čadca dostane zo štátneho rozpočtu na skutočný stav žiakov vo výške normatívu na žiaka (normatív na žiaka v roku 2007 predstavuje sumu 26 086,- Sk).
V prípade neuskutočnenia racionalizácie ZŠ v roku 2007 dostane mesto Čadca zo štátneho rozpočtu financie na prepočítaný stav žiakov vo výške 73 841 tis. Sk. Potreba prevádzkových nákladov všetkých ZŠ je 83 569 tis. Sk, dofinancovanie z rozpočtu mesta činí 9 327 tis. Sk.
S klesajúcim počtom žiakov by nastala potreba dofinancovania prevádzky ZŠ z rozpočtu mesta v roku 2008 sumou 16 171 tis. Sk, v roku 2009 19 168 tis. Sk. Táto skutočnosť prinútila mesto Čadca ako zriaďovateľa opätovne pristúpiť k racionalizácii ZŠ.
Dňa 30.3.2007 na zasadnutí MZ bol podaný poslanecký návrh na zrušenie ZŠ Andreja Hlinku. MZ schválilo predložený návrh. Po tomto rozhodnutí rodičia a učitelia iniciovali petičnú akciu za zriadenie cirkevnej základnej školy. Nechceme rozoberať priebeh a aktivity, ktoré vyvolali nevôľu u niektorých občanov, ale chceme vyzvať všetkých občanov mesta Čadca, aby sa zamysleli nad tým, ak vznikne táto základná cirkevná škola a nad ďalšími opatreniami, ktoré mesto bude musieť prijať.
ZŠ A. Hlinku bola zrušená z dôvodu najnižšieho stavu kmeňových žiakov, ktorí patria do jej obvodu (189 žiakov). V prípade zriadenia cirkevnej základnej školy na ul. A. Hlinku nastane úbytok 410 žiakov, čo predstavuje finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu 10 695 tis. Sk.
Po odchode žiakov na cirkevnú základnú školu zostane v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 199 žiakov v zostávajúcich 6 ZŠ s kapacitou 4 824 miest, čo by predstavovalo využitie naplnenosti škôl iba 45,58 %.
Tento stav prinúti mesto Čadca pristúpiť k ďalšej racionalizácii, t.j. k zrušeniu minimálne 2 - 3 základných škôl, nakoľko potreba zostavajúcich (ZŠ Rázusova, ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Horelica, ZŠ Komenského, ZŠ Podzávoz a ZŠ Milošová u Prívary) činí 70 178 tis. Sk a zo štátneho rozpočtu dostane zriaďovateľ 57 363 tis. Sk. Mesto by muselo dofinancovať tieto školy vo výške 12 815 tis. Sk zo svojho rozpočtu v škol. roku 2007/2008.
Je na Vás, Vážení občania, aby ste zvážili, či kroky Mestského zastupiteľstva boli správne, alebo pristúpime k ďalšiemu rušeniu zostávajúcich 6 základných škôl.
Poslanci MZ Ing. Ján Kľučka, Ing. Peter Krkoška, MUDr. Jozef Kanaba, JUDr. Ján Macura, Tomáš Urbaník.
Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby